นาวาเอก ปณิธิ ทองเจือ

 • นาวาเอก ปณิธิ ทองเจือ

 • ผู้อำนวยการกองข่าว

 • ๑๖ ต.ค.๑๓
 • โสด
 • -
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๙
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๖
                      หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
                      หลักสูตร พรรคนาวิน รุ่นที่ ๔๑
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๓
                      หลักสูตร ด้านการรักษาสันติภาพ แคนาดา
                      ปริญญาโท การบริหารจัดการสาธารณะ (Public Affairs) (Public Affairs) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                      หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH FOR COMMUNICATION)
                      หลักสูตร การส่งกำลังบำรุง ระดับผู้บริหาร
                      วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๙
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กร.
                      ตห.แผนกเดินเรือ ร.ล. อุดมเดช มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      ประจำ กร.
                      นกว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ปราบปรปักษ์ มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      ตร.ร.ล. ปราบปรปักษ์ มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      รอป.พท.บก.ทหารสูงสุด
                      ประจำแผนกข่าว บก.กตอ.กร.
                      รรก.ผบ.ร.ล. ท้ายเหมือง มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.
                      ผบ.ร.ล. หัวหิน มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      รรก.หน.รับรอง กลก.สลก.ทร.
                      หน.รับรอง กลก.สลก.ทร.
                      ธง.เสธ.ทร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      รรก.ทส.รอง ผบ.ทหารสูงสุด
                      ทส.รอง ผบ.ทหารสูงสุด
                      ประจำ กพ.ทร.(เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ)
                      ฝสธ.ประจำ กพ.ทร.
                      รอง ผอ.กพส.กพ.ทร.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.
                      รรก.ฝสธ.ประจำ ผช.เสธ.ทร.ฝกร.
                      รศ./ผศ./อจ.ฝศษ.รร.นร.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๑ กลน.กร.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๓ กทบ.กร.
                      รรก.ฝสธ.ประจำ ปธ.คปษ.ทร.
                      นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.
                      ผอ.กขว.สกข.ขว.ทร.
                      ประจำ กร.