ผู้บังคับบัญชา

 • พลเรือโท อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์

 • เจ้ากรมข่าวทหารเรือ

 • สมรส
 • Apichat Punyakittiwat
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนสัตหีบ
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๘
                      หลักสูตร นายทหารใหม่ พรรคนาวิน
                      หลักสูตร นายทหารสื่อสารรุ่นที่ ๑
                      หลักสูตร นายทหารควบคุม บ. ปราบ ด.
                      หลักสูตร พรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๐
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ ๕๔
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรืออินโดนีเซีย (COMMANDANT OF NAVAL COMMAND AND STAFF COLLEGE)
                      หลักสูตร การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)รุ่นที่ ๑๒
                      หลักสูตร National Military Security and Command สาธารณรัฐประชาชนจีน
                      หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๙
                      หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กพ.ทร.
                      รรก.ครู มว.ปราบเรือดำน้ำ แผนกการปราบเรือดำน้ำและตอร์ปิโด กฝอ.กฝร.
                      นปร.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      นวต.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ตป.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ครู มว.ปราบเรือดำน้ำ แผนกการปราบเรือดำน้ำและตอร์ปิโด กฝอ.กฝร.
                      ประจำ กร.
                      รรก.ตร.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ตร.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ผบ.เรือ ต.๑๑ หมู่เรือที่ ๖ กตอ.กร.
                      ผบ.เรือ ต.๙๖ หมู่เรือที่ ๓ กตอ.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ธง.ผบ.สรส.
                      ผบ.ร.ล. สงขลา มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      นยก.ยก.บก.กภ.๓ กร.     น.ท.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      อจ.กวยศ.ฝวก.สรส.
                      รอง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.สรส.
                      รอง ผอ.กทป.จร.ทร.
                      รอง ผอ.กวกด.ฝศษ.รร.นร.
                      รรก.นกร.บก.รร.นร.
                      พ้นจากตำแหน่ง นกร.บก.รร.นร.
                      รอง เสธ.กยพ.กร.
                      ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.สรส.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ผบ.มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.
                      ประจำ ฐท.สส.
                      ผอ.กวสท.ฝวก.สรส.
                      ผอ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.
                      ประจำ ขว.ทร.
                      ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา
                      รอง ผชท.ทหาร ไทย/จาการ์ตา
                      ประจำ ขว.ทร.
                      รอง จก.จร.ทร.
                      ผอ.สนผ.ขว.ทร.
                      รอง จก,ขว.ทร.
   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือตรี ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์

 • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนสัตหีบ
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๘
                      หลักสูตร นายทหารใหม่ พรรคนาวิน
                      หลักสูตร นายทหารสื่อสารรุ่นที่ ๑
                      หลักสูตร นายทหารควบคุม บ. ปราบ ด.
                      หลักสูตร พรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๐
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ ๕๔
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรืออินโดนีเซีย (COMMANDANT OF NAVAL COMMAND AND STAFF COLLEGE)
                      หลักสูตร การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)รุ่นที่ ๑๒
                      หลักสูตร National Military Security and Command สาธารณรัฐประชาชนจีน
                      หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๙
                      หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กพ.ทร.
                      รรก.ครู มว.ปราบเรือดำน้ำ แผนกการปราบเรือดำน้ำและตอร์ปิโด กฝอ.กฝร.
                      นปร.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      นวต.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ตป.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ครู มว.ปราบเรือดำน้ำ แผนกการปราบเรือดำน้ำและตอร์ปิโด กฝอ.กฝร.
                      ประจำ กร.
                      รรก.ตร.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ตร.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ผบ.เรือ ต.๑๑ หมู่เรือที่ ๖ กตอ.กร.
                      ผบ.เรือ ต.๙๖ หมู่เรือที่ ๓ กตอ.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ธง.ผบ.สรส.
                      ผบ.ร.ล. สงขลา มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      นยก.ยก.บก.กภ.๓ กร.     น.ท.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      อจ.กวยศ.ฝวก.สรส.
                      รอง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.สรส.
                      รอง ผอ.กทป.จร.ทร.
                      รอง ผอ.กวกด.ฝศษ.รร.นร.
                      รรก.นกร.บก.รร.นร.
                      พ้นจากตำแหน่ง นกร.บก.รร.นร.
                      รอง เสธ.กยพ.กร.
                      ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.สรส.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ผบ.มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.
                      ประจำ ฐท.สส.
                      ผอ.กวสท.ฝวก.สรส.
                      ผอ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.
                      ประจำ ขว.ทร.
                      ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา
                      รอง ผชท.ทหาร ไทย/จาการ์ตา
                      ประจำ ขว.ทร.
                      รอง จก.จร.ทร.
                      ผอ.สนผ.ขว.ทร.

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก หัตถกรนันท์ ศิรธนพรพัชร์

 • รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ๒

 • ๑๑ มี.ค.๑๑
 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนวัดอินทาราม
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๖
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๓
                      หลักสูตร นายทหารใหม่
                      หลักสูตร AVIATION TECHNICAL ENGLISH ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนประเทศไทย
                      หลักสูตร COMMERCIAL HELICOPTER PILOT รุ่นที่ ๒๕ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนประเทศไทย
                      หลักสูตร นักบินพาณิชย์ตรี (เฮลิคอปเตอร์) รุ่นที่ ๒๕ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนประเทศไทย
                      หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
                      หลักสูตร พรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๖
                      หลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตรนักบิน ฮ.S-70B สหรัฐอเมริกา
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๐
                      หลักสูตร DEFENCE STUDIES Australian Defence Force Academy (ออสเตรเลีย)
                      วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๔
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กร.
                      นบ.มบ.๔ ฝูง.๑๐๔ กองบิน ๑ กบร.กร.
                      นบ.มบ.๔ ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      นบ.มบ.๑ ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร.
                      ธง.ผบ.กบร.กร.
                      รรก.นบ.มบ.๑ ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร.
                      ผบ.มบ.๓ ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร.
                      รอง ผบ.ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      หน.ยุทธการ บก.กองบิน ๒ กบร.กร.
                      ผบ.ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร.กร.
                      หน.แนะนำการบิน กฐบ.สนบ.กบร.กร.
                      หน.วิทยาการ กวน.กบร.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      อจ.กวยศ.ฝวก.สรส.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๑ กทบ.กร.
                      รรก.ฝสธ.ประจำ ผช.เสธ.ทร.ฝกพ.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๑ กทบ.กร.
                      รรก.ฝสธ.ประจำ รอง เสธ.ทร.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      รรก.ฝสธ.ประจำ ผบ.กร.
                      ฝสธ.ประจำ ปธ.คปษ.ทร.
                      นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.(เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ)
                      ประจำ ขว.ทร.(ผชท.ทร.)
                      ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา
                      รอง ผชท.ทหาร ไทย/จาการ์ตา
                      ประจำ ขว.ทร.
                      ผอ.กตท.สนผ.ขว.ทร.

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก เกียรติก้อง ปานทอง

 • ผู้อำนวยการกองกลาง

 • ๒๕ ก.ย.๑๑
 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๘
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๕๘
                      หลักสูตร นายทหารใหม่
                      หลักสูตร นักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ ๒๐
                      หลักสูตร นักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นสูง
                      หลักสูตร การรวบรวมพิเศษ รุ่นที่ ๓
                      หลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้ายสากล
                      หลักสูตร ต้นปืนและนายทหารอาวุธนำวิถี
                      หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
                      หลักสูตร พรรคนาวิน รุ่นที่ ๔๐
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๒
                      หลักสูตร COMBINED DEFENCE INTELLIGENCE RESEARCH ANALYSIS
                      หลักสูตร นักยุทธศาสตร์ทหาร รุ่นที่ ๒ สวศ.สปท.
                      นักยุทธศาสตร์ทหาร รุ่นที่ ๒ สปท.บก.ทหารสูงสุด
                      สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (MIS) รุ่นที่ ๑
                      วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
                      วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๙
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กร.
                      ผช.ตป.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ประแส มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
                      ประจำ กร.
                      ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๒ นสร.กร.
                      ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๒ นสร.กร.
                      รรก.นขว.บก.รพศ.๒ นสร.กร. อีกตำแหน่งหนึ่ง
                      ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๑ รพศ.๑ นสร.กร.
                      นปค.แผนกปกครอง รร.สร.นสร.กร.
                      ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๖ รพศ.๓ นสร.กร.
                      นยก.บก.รพศ.๓ นสร.กร.
                      นขว.บก.รพศ.๓ นสร.กร.
                      ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๔ รพศ.๓ นสร.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๔ รพศ.๓ นสร.กร.
                      รอง ผบ.รพศ.๑ นสร.กร.
                      ประจำ กร.
                      รรก.ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๔ รพศ.๓ นสร.กร. อีกตำแหน่งหนึ่ง
                      นยก.บก.รพศ.๓ นสร.กร.
                      รอง ผบ.รพศ.๑ นสร.กร.
                      ครู แผนกฝึกและศึกษา รร.สร.นสร.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      รรก.หน.สืบสวน กรภ.ขว.ทร.
                      หน.สืบสวน กรภ.ขว.ทร.
                      หน.รวบรวมข่าว กขว.ขว.ทร.
                      ประจำ กศษ.วทร.สรส.
                      ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร.
                      ประจำ กร.
                      ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร.
                      รอง เสธ.นสร.กร.
                      ผบ.มว.เรือที่ ๓ กทบ.กร.
                      ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
                      ประจำ กร.

                      ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร.

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก บุญโฮม บำรุงภักดี

 • ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนปทุมคงคา
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๖
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๓
                      หลักสูตร นายทหารใหม่
                      หลักสูตร นายทหารประจำเรือ
                      หลักสูตร นายทหารควบคุม บ. ปราบ ด.
                      หลักสูตร นายทหารสื่อสาร รุ่นที่ ๓๑
                      หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
                      หลักสูตร ยุทธวิธีการใช้ฮาร์พูนในการปฏิบัติการทางเรือ
                      หลักสูตร พรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๗
                      หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๑
                      วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๘
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กร.
                      นสส.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ประจำ กร.
                      นปด.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. เจ้าพระยา หมู่เรือที่ ๔ กปด.กร.
                      นปด.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
                      นายทหารการอาวุธนำวิถี แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ตป.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
                      นกว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
                      นยก.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
                      ผบ.ร.ล. ปราบปรปักษ์ มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      ประจำแผนกนโยบายและแผน กนผ.ขว.ทร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      หน.ยุทธการ บก.กลน.กร.
                      หน.สื่อสาร บก.กลน.กร.
                      รรก.หน.ยุทธการ บก.กลน.กร.
                      หน.แผนผสม กนผ.ยก.ทร.
                      ประจำ กอวจ.ศยร.สรส.
                      ผบ.ศสรท.๒ ศสร.สอ.รฝ.
                      เสธ.ศฝ.สอ.รฝ.
                      รอง ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
                      รอง ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
                      ผบ.ปจปร.ฐท.กท.
                      ผอ.กนผ.สกร.กพร.ทร.
                      ประจำ กร.

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก ปณิธิ ทองเจือ

 • ผู้อำนวยการกองข่าว

 • ๑๖ ต.ค.๑๓
 • โสด
 • -
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๙
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๖
                      หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
                      หลักสูตร พรรคนาวิน รุ่นที่ ๔๑
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๓
                      หลักสูตร ด้านการรักษาสันติภาพ แคนาดา
                      ปริญญาโท การบริหารจัดการสาธารณะ (Public Affairs) (Public Affairs) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                      หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH FOR COMMUNICATION)
                      หลักสูตร การส่งกำลังบำรุง ระดับผู้บริหาร
                      วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๙
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กร.
                      ตห.แผนกเดินเรือ ร.ล. อุดมเดช มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      ประจำ กร.
                      นกว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ปราบปรปักษ์ มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      ตร.ร.ล. ปราบปรปักษ์ มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      รอป.พท.บก.ทหารสูงสุด
                      ประจำแผนกข่าว บก.กตอ.กร.
                      รรก.ผบ.ร.ล. ท้ายเหมือง มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.
                      ผบ.ร.ล. หัวหิน มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      รรก.หน.รับรอง กลก.สลก.ทร.
                      หน.รับรอง กลก.สลก.ทร.
                      ธง.เสธ.ทร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      รรก.ทส.รอง ผบ.ทหารสูงสุด
                      ทส.รอง ผบ.ทหารสูงสุด
                      ประจำ กพ.ทร.(เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ)
                      ฝสธ.ประจำ กพ.ทร.
                      รอง ผอ.กพส.กพ.ทร.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.
                      รรก.ฝสธ.ประจำ ผช.เสธ.ทร.ฝกร.
                      รศ./ผศ./อจ.ฝศษ.รร.นร.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๑ กลน.กร.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๓ กทบ.กร.
                      รรก.ฝสธ.ประจำ ปธ.คปษ.ทร.
                      นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.
                      ผอ.กขว.สกข.ขว.ทร.
                      ประจำ กร.

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • นาวาเอก สุวัฒน์ สุวัฒนะ

 • ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการข่าว

 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนมหาวชิราวุธ   
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๘
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๕
                      หลักสูตร นายทหารใหม่
                      หลักสูตร นายทหารประจำเรือ
                      ยกพลขึ้นบกนายทหารสัญญาบัตร
                      ผู้บังคับหมวดต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
                      ผู้บังคับกองร้อยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
                      นายทหารสื่อสาร รุ่นที่ ๓๒
                      ชั้นนายร้อย ป. รุ่นที่ ๔๗ รร.ทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
                      ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
                      พรรคนาวิน รุ่นที่ ๔๐
                      การป้องกันและดับเพลิง (สัญญาบัตร)
                      ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                      เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๓
                      วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๙
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กร.
                      ตห.แผนกเดินเรือ ร.ล. ลันตา มว.เรือที่ ๒ กยพ.กร.
                      ผบ.ร้อย.บก.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
                      ตร.ร.ล. พงัน มว.เรือที่ ๒ กยพ.กร.
                      ตร.ร.ล. อ่างทอง มว.เรือที่ ๒ กยพ.กร.
                      ผบ.ร.ล. นาคา มว.เรือที่ ๑ กยพ.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ประจำแผนกรักษาความปลอดภัย กรภ.ขว.ทร.
                      ประจำแผนกปฏิบัติการ กปข.ขว.ทร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      นกพ.บก.กภ.๒ กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ผบ.พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
                      ผบ.พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.
                      รรก.หน.ฝยก.สอ.รฝ.
                      พ้นจากตำแหน่ง รรก.หน.ฝยก.สอ.รฝ.
                      เสธ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
                      ผช.ผอ.ศสร.สอ.รฝ.
                      รอง ผบ.รร.สอ.รฝ.ศฝ.สอ.รฝ.
                      รอง ผอ.กรภ.สกข.ขว.ทร.
                      ผอ.กกล.กบ.ทร.
                      ประจำ กร.
                      ผอ,กรภ.ขว.ทร.
   

 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือโท

อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์

เจ้ากรมข่าวทหารเรือ

พลเรือตรี

ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์

รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

พลเรือตรี

ชลธิศ นาวานุเคราะห์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

พลเรือตรี

ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักการข่าว

นาวาเอก

อธิปศักดิ์ โสภิตานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ๑

นาวาเอก

หัตถกรนันท์ ศิรธนพรพัชร์

รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ๒

นาวาเอก

สามารถ ปราโมศย์

รองผู้อำนวยการสำนักการข่าว ๑

นาวาเอก

พิบูลย์ พีรชัยเดโช

รองผู้อำนวยการสำนักการข่าว ๒

นาวาเอก

วิชชา พรหมคีรี

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรมข่าวทหารเรือ

นาวาเอก

ศักดิ์สม ประดิษฐ์

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรมข่าวทหารเรือ

นาวาเอก

เกียรติก้อง ปานทอง

ผู้อำนวยการกองกลาง

นาวาเอก

บุญโฮม บำรุงภักดี

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นาวาเอก

เกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาเอก

ศิริพัฒน์ แพงพันธุ์

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

นาวาเอก

ปณิธิ ทองเจือ

ผู้อำนวยการกองข่าว

นาวาเอก

นิพัฒน์ เทวาอารักษ์

ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย

นาวาเอก

สุวัฒน์ สุวัฒนะ

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการข่าว

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด