สำนักงานผู้ช่วยฑูต

ส่วนบัญชาการ
ส่วนกำลังรบ
ส่วนยุทธบริการ
ส่วนการศึกษาและวิจัย
หน่วยเฉพาะกิจ