นาวาเอก เกียรติก้อง ปานทอง

 • นาวาเอก เกียรติก้อง ปานทอง

 • ผู้อำนวยการกองกลาง

 • ๒๕ ก.ย.๑๑
 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๘
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๕๘
                      หลักสูตร นายทหารใหม่
                      หลักสูตร นักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ ๒๐
                      หลักสูตร นักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นสูง
                      หลักสูตร การรวบรวมพิเศษ รุ่นที่ ๓
                      หลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้ายสากล
                      หลักสูตร ต้นปืนและนายทหารอาวุธนำวิถี
                      หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
                      หลักสูตร พรรคนาวิน รุ่นที่ ๔๐
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๒
                      หลักสูตร COMBINED DEFENCE INTELLIGENCE RESEARCH ANALYSIS
                      หลักสูตร นักยุทธศาสตร์ทหาร รุ่นที่ ๒ สวศ.สปท.
                      นักยุทธศาสตร์ทหาร รุ่นที่ ๒ สปท.บก.ทหารสูงสุด
                      สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (MIS) รุ่นที่ ๑
                      วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
                      วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๙
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กร.
                      ผช.ตป.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ประแส มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
                      ประจำ กร.
                      ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๒ นสร.กร.
                      ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๒ นสร.กร.
                      รรก.นขว.บก.รพศ.๒ นสร.กร. อีกตำแหน่งหนึ่ง
                      ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๑ รพศ.๑ นสร.กร.
                      นปค.แผนกปกครอง รร.สร.นสร.กร.
                      ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๖ รพศ.๓ นสร.กร.
                      นยก.บก.รพศ.๓ นสร.กร.
                      นขว.บก.รพศ.๓ นสร.กร.
                      ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๔ รพศ.๓ นสร.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๔ รพศ.๓ นสร.กร.
                      รอง ผบ.รพศ.๑ นสร.กร.
                      ประจำ กร.
                      รรก.ผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ ๔ รพศ.๓ นสร.กร. อีกตำแหน่งหนึ่ง
                      นยก.บก.รพศ.๓ นสร.กร.
                      รอง ผบ.รพศ.๑ นสร.กร.
                      ครู แผนกฝึกและศึกษา รร.สร.นสร.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      รรก.หน.สืบสวน กรภ.ขว.ทร.
                      หน.สืบสวน กรภ.ขว.ทร.
                      หน.รวบรวมข่าว กขว.ขว.ทร.
                      ประจำ กศษ.วทร.สรส.
                      ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร.
                      ประจำ กร.
                      ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร.
                      รอง เสธ.นสร.กร.
                      ผบ.มว.เรือที่ ๓ กทบ.กร.
                      ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
                      ประจำ กร.

                      ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร.