น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.เป็น หน.คณะฯนำผู้เข้ารับการสัมมนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ.บุคคลสำคัญ

Release Date : 13-08-2019 14:35:41
น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.เป็น หน.คณะฯนำผู้เข้ารับการสัมมนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ.บุคคลสำคัญ

ใน 5 ส.ค.62 น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รอง ผอ.สกข.ขว.ทร.เป็น หน.คณะฯนำผู้เข้ารับการสัมมนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ.บุคคลสำคัญของ กรภ.สกข.ขว.ทร. เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุประบบการรักษาความปลอดภัย ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและสถานีการบิน กบร.กร.