คำแถลงประธาน คสช. 27 มิ.ย.57

Release Date : 30-06-2014 00:00:00
คำแถลงประธาน คสช. 27 มิ.ย.57

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนคนไทยที่รักทุกท่าน ในวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่ง ในทุกวันศุกร์ เมื่อวานนี้ก็ได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของ คสช.ในห้วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปการดำเนินการในด้านต่างๆ มาตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องที่เราต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชน เราได้สรุปมามีอยู่หลายด้านด้วยกัน พี่น้องประชาชนบางท่านก็แสดงความห่วงใยและเป็นกังวลว่า คสช.จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร ในหลายๆ ด้าน เช่น ความสลับซับซ้อนของปัญหา มีการซับซ้อนอยู่หลายมิติ ซึ่งครอบคลุม เชื่อมโยง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ด้านการเมือง จิตวิทยา และอื่นๆ และก็เป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานหลายปี หลายรัฐบาล ก็เป็นห่วงว่าเราจะทำได้สำเร็จไหม วันนี้เราก็จะมาเรียนให้ทราบว่า เราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ โดยใช้เวลาที่มีอยู่จำกัดนั้นให้เกิดผลโดยเร็วที่สุด
       
       วันนี้เรามีแผนการในการปฏิบัติหน้าที่อยู่หลายขั้นตอนด้วยกัน วันนี้เอาปัญหาจัดลำดับจัดความเร่งด่วน จัดออกได้เป็น 3 ระยะ ระยะแรกคือ ระยะเฉพาะหน้า สามารถดำเนินการภายใน 3 เดือน ของการดำเนินงาน ซึ่งเราได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในทันทีรายวัน เช่น เรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การปราบปรามจับกุมอาวุธสงคราม การปราบปรามผู้มีอิทธิพลต่างๆ ผู้ประกอบการรถรับจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าว มาตรการชั่วคราวต่างๆ ในการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องค่าครองชีพ การช่วยเหลือเกษตรกร การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ เพื่อปลดล็อกปัญหาอุปสรรคในด้านการค้าการลงทุน
       
       ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 นั้น ได้มีการตรวจสอบมาตามลำดับ ในทุกโครงการที่เป็นของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ในด้านความจำเป็นและการมีประสิทธิภาพความโปร่งใสก่อนการอนุมัติเหล่านั้นเราต้องผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ในส่วนของการดำเนินการระยะแรกอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือ เรื่องของการเตรียมการปฏิรูป เพื่อเข้าสู่ความปรองดองสมานฉันท์ และปฏิรูปในระยะที่ 2 ในส่วนของระยะสั้น เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเร็วด่วนนะครับ ซึ่งมีความเดือดร้อนโดยตรง ระยะสั้นเราจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 300 วัน เพื่อดำเนินการปฏิรูปในทุกด้าน ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม เช่นปัญหาการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิรูปทางการเมือง กระบวนการเข้าสู่อำนาจ การใช้อำนาจรัฐ กระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระ การปฏิรูปพลังงาน สื่อสารมวลชน การศึกษาระบบคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมายนะครับ ในขั้นนี้เราจะดำเนินการไม่มีรัฐบาล และสภานิติบัญญัติ สภาปฏิรูป
       
       สำหรับปัญหาอื่นๆ นั้นที่จะเข้ามาในตอนนี้ด้วยก็คือ ในเรื่องของปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาทบทวนรายละเอียด และคำนึงถึงผลได้ผลเสียที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนส่วนใหญ่ในวงกว้างนะครับ ในระยะที่ 3 คือระยะยาว อันนี้คงจะหลังจากการเลือกตั้งไปแล้ว จะนำปัญหาจากระยะที่ 1 2 ไปสู่ระยะที่ 3 ปัญหาใดที่ยังไม่แล้วสร็จ ก็คงจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้การปฏิรูปที่เราทำมาทั้ง 2 ระยะ นั้นมีความสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่อไป
       
       ในเรื่องประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริหารขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนั้น คสช.มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนวันนี้รารับฟังนโยบาย รับฟังเสียงจากประชาชน และได้เสนอแนะนโยบายต่างๆ ที่ประชาชนนำเสนอมานั้นมาปฏิบัติเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การพบปะพูดคุยกบสภาหอการค้าไทย สภาหอการค้าต่างประเทศ เร่งรัดให้กระทรวงพาณิชย์ลงนาม ในข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และเน้นย้ำให้กระทรวงต่างๆ เร่งรัดการแก้ไขกฎหมายระหว่างประเทศ และเน้นย้ำให้ประทรวงต่างๆ ได้เร่งรัดการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหา และอุปสรรคทางการค้า การลงทุน
       
       ทั้งนี้เราจะรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของทุกกลุ่มเพื่อให้การบริหารเหล่านั้น เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อชาติอย่างแท้จริง ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ นั้น ให้ทุกกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ วันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งหลายหน่วยด้วยกัน เพื่อจะนำคำร้องทุกข์หรือคำแนะนำต่างๆ มาสู่การพิจารณาแก้ไขในทั้ง 3 ระยะ
       
       จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนของโพลเมื่อไม่นานมานี้ ได้ระบุว่าความพึงพอใจของประชาชนอยู่ที่ 8.82 เต็ม 10 ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม คสช.ก็ไม่นิ่งนอนใจ และยินดีกับผลสำรวจมากนัก ผมเห็นว่างานต่างๆ ยังมีอีกมากมาย เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทำให้ทุกคนมีความสุข ถึงแม้ว่าที่เราทำอยู่ ความทุกข์มันจะจำกัดอยู่ที่ คสช.เราก็ยินดีนะครับ ยินดี และเต็มใจที่จะทำให้กับทุกท่าน เราจะต้องแก้ไขมาก หลายเรื่อง หลายประการ วันนี้ก็ได้เร่งให้กระทรวง ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นได้ไปจัดหา และจัดทำความคิดเห็นของประชาชน ความคาดหวังต่างๆ เพื่อจะนำมาพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งหมด
       
       ในเรื่องของการจัดกลุ่มจัดระเบียบ วันนี้ดำเนินการมาโดยลำดับ วันนี้เรารู้ว่าอะไรทำระยะที่ 1 อะไรต้องไประยะที่ 2 อะไรต้องเตรียมระยะที่ 3 เราทำทั้ง 3 อย่างไปในเวลาเดียวกัน มีคณะทำงานมากมายในขณะนี้ ในเรื่องของความมั่นคงนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เราจะต้องนำความมั่นคงเข้ามาบูรณาการ เข้ามาเกี่ยวข้องในทุกมิติ ในทุกด้าน ในส่วนของงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา หรืออื่นๆ นั้น ยังขาดมิติงานด้านความมั่นคง มันจะทำให้ปัญหาอื่นๆ ตามมามากมายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความขัดแย้งกันทางการเมือง จนนำไปสู่ความแตกแยก การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ที่เน้นในเรื่องของผลกำไร แรงงานราคาถูก จะส่งผลให้เกิดปัญหาร้ายแรง เกิดแรงงานนอกระบบผิดกฎหมาย ปัญหาการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชน ในเรื่องของการท่องเที่ยว หากเราท่องเที่ยวโดยมองปริมาณเป็นหลัก มีรายได้อย่างเดียว มันจะทำให้เกิดปัญหามาเฟีย กลุ่มก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจถ้ามุ่งหวังอย่างเดียว ก็จะเกิดการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป
       
       สำหรับรายได้จากพัฒนาการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนนั้น เรามีประเทศเพื่อนบ้านรอบบ้านตลอดระยะทาง 5,800 กิโลเมตร หากเราไม่คำนึกถึงความมั่นคงแล้ว ปัญหาเขตแดนปัญหาเรื่องการหลั่งไหลของอาชญากรรม แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายก็จะเข้ามา เพราะเราไม่มีรั้ว วันนี้ก็จะต้องเพิ่มวิธีการทำอย่างไร เราจะเฝ้าระวังได้เต็มที่ตามแนวชายแดน สิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมดูแลงานด้านความมั่นคงด้วย แล้วส่งเสริมด้วยทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เช่น กล้องหรืออุปกรณ์ในการดักจับความเคลื่อนไหวในภูมิประเทศรกทึบ
       
       สำหรับการสร้างความมั่นคง นอกจากเราจะมีความเข้มแข็งของทหาร ผมว่าสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชน ประชาสัมคม นิสิตนักศึกษา นักเรียน ต้องมีจิตสำนึกงานด้านความมั่นคง มีความรับผิดชอบมีวิสัยทัศน์ เราจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติปลอดภัยมันเป็นงานของทุกคน ต้องยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างไร กฎหมายว่าอย่างไร ผลประโยชน์ของประเทศชาตินั้นสำคัญแค่ไหน อันนี้จะต้องยึดถือเป็นที่ตั้ง ปัญหาต่างๆ มันจะลดระดับลงไป ทหารเราเข้มแข็งเพียงพอแล้ว ปัญหาเหล่านั้นมันจะไม่สามารถลุกลามบานปลายไปได้ในระยะต่อไปนะครับ วันนี้ต้องร่วมมือ เราพยายามจะสร้างความเข้าใจมีการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้ที่เห็นต่างกันจะได้รับรู้ความเป็นไป และเกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับ ยอมรับกันได้ เห็นต่างกันแค่ไหนก็ตาม แต่ต้องอยู่กันได้อย่างสันติ และมีกติกาของสังคมนั้นคือกฎหมาย ที่จะต้องทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่ปลอดภัยนะครับ ร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติให้ต่างชาติเขายอมรับเรา ปัญหามากมายในเรื่องของต่างชาติในปัจจุบัน เพราะเรายังพึ่งพาในเรื่องของการส่งออกเป็นหลัก ในรายได้ของประเทศในปัจจุบันประมาณ 70% เราต้องพึ่งพาการส่งออกทั้งสิ้น และเป็นการส่งออกในส่วนของวัตถุดิบที่มีมูลค่าต่ำเป็นจำนวนมาก เราต้องแก้ไขกันต่อไปในเรื่องนี้
       
       สำหรับท่าทีนานาชาติในปัจจุบันที่พวกเราทุกคนก็เป็นห่วงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมคณะมนตรีต่างประเทศของอียู ในประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในประเทศไทย และจะพิจารณาทบทวนความร่วมมือกับไทยในบางประการ เพื่อมุ่งหวังให้ไทยเดินหน้าการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ผมได้เรียนให้เขาทราบว่า ปัญหาของเราคืออะไร การเป็นประชาธิปไตยที่ยังไม่สมบูรณ์นักมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งเราและทั้งเขาด้วย เราก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับ ที่จะทำตามที่สังคมโลกจับตามองอยู่ให้ดีที่สุดนะครับ
       
       วันนี้การจัดการเลือกตั้งในปัจจุบันถ้าหากเรายังจัดอยู่ มันจะเป็นสภาวะที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง และประเทศชาติจะกลับไปสู่วังวนเดิมในเรื่องของการขัดแย้งกัน ใช้ความรุนแรงต่อกัน ทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมือง การก่อการร้าย การใช้อาวุธสงคราม เราคงยอมตรงนั้นไม่ได้อยู่แล้ว คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คงเข้าใจ ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น ถ้าเราดูต่างประเทศวันนี้ หลายประเทศมีการสู้รบกัน การใช้อาวุธสงคราม มีการแบ่งพวกแบ่งฝ่ายรบกันในเมือง และต่างชาติก็จะเข้าไปแก้ไข ผมคิดว่าเราไม่น่าจะไปถึงจุดนั้น ต้องระมัดระวังให้มากที่สุด
       
       วันนี้เราจะปฏิรูปให้ได้โดยเร็ว และทำให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอียู หรือสหรัฐอเมริกาจะมีความเข้าใจ ที่เหมือนกับคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศในปัจจุบัน ซึ่งเข้าใจในสถานการณ์อย่างดี และมีความพึงพอใจในการแก้ปัญหากับพวกเราเวลานี้
       
       วันนี้ในส่วนของสมาคมผู้ประกอบการ นักธุรกิจทั้งจากกลุ่มประเทศอียูเอง จากสหรัฐฯ เอง มีการพบปะพูดคุยกันอยู่แล้ว และวันนี้ก็ยังคงดำเนินการในเรื่องการค้า การลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของมาตรการต่างๆ สากลของประชาคมโลกนั้น ผมอยากจะให้พี่น้องได้คลายกังวลเราจะพยายาม เราไม่อยากจะไปแก้ตัวหรือโต้ตอบ ให้เกิดความรุนแรงต่อกัน เราเป็นมิตรประเทศกันมา บางประเทศร้อยกว่าปีมาแล้ว บางประเทศ 50 ปี 30 ปี ตามลำดับเหล่านี้ เราต้องการความเข้าใจให้เขา และให้เขารู้ว่าเรามีความมุ่งหมายอย่างไร มีเจตนารมณ์ในการรัฐประหารครั้งนี้อย่างไร
       
       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ทางหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้การต้อนรับท่านทูตสหรัฐอเมริกา ในการเข้าหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และรับทราบแนวทางของโรดแมป หรือการทำงานของ คสช.ในขั้นต้นไปแล้ว ท่านก็ได้กล่าวว่า มีความยินดีที่ประเทศไทยมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็แก้ไขในเรื่องของการปราบการค้ามนุษย์ ท่านเห็นดีด้วย
       
       ขณะเดียวกันจะแก้ปัญหาในระบบของเราอื่นๆ ไปด้วย เราก็ได้เรียนให้ท่านทราบไปแล้ว ในส่วนของวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น ทางรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. พล.อ.ฉัตรชัย ได้มีการพบปะพูดคุยกับสภาหอการค้า กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ เราก็ฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางแก้ไข
       
       ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวของอียู และของสหรัฐอเมริกาด้วย แล้วบรรดาผู้ประกอบการเหล่านั้น จากต่างประเทศ มีความเข้าใจในสถานการณ์ของเราดีขึ้น และพยายามจะช่วย คสช.แก้ปัญหาเหล่านั้น ทุกคนต้องช่วยกันในองค์กรของแต่ละระดับ ทางภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เขาต้องดำเนินการในส่วนของเขาไปด้วย
       
       ทั้งนี้ หากว่าเราแก้ไขทุกอย่างได้ในระยะเวลาอันสั้น มาตรการต่างๆ เหล่านั้นน่าจะที่จะลดระดับลงในอนาคต ในปัญหาที่หนักๆ ตอนนี้ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็คือเป็นเรื่องของแรงงาน การค้ามนุษย์ แล้วปัญหาเรื่องของประชาธิปไตยของไทย ตามที่ผมเรียนไปแล้วว่า เราต้องใช้เวลาในการปรับทั้งคน ทั้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กติกาต่างๆ ให้เป็นสากล แล้วก็ป้องกันการใช้อำนาจรัฐในทางที่ไม่ถูกต้อง การใช้จ่ายงบประมาณ การลงโทษ มาตรการลงโทษในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้มากขึ้น ในส่วนของการทำงานของข้าราชการวันนี้ ผมคิดว่าเพื่อให้ทันต่อภัยคุกคามในอนาคต ซึ่งมีมากขึ้นตามลำดับ หลังจากเราเปิดประเทศเป็นเออีซีอะไรก็แล้วแต่ ประเทศเราจะเปิดมากขึ้น
       
       เพราะฉะนั้นภัยคุกคามก็จะเข้ามาบ้านเมืองเรามากขึ้น เราก็ต้องปรับวิธีการทำงานของข้าราชการให้เป็นมาตรการในเชิงรุก และเชิงป้องกัน มากกว่าที่จะตั้งรับและแก้ไข ซึ่งผมว่าที่ผ่านมาเราทำมาอย่างนั้นตลอด เพราะฉะนั้นเราต้องปรับยุทธศาสตร์ในการทำงานใหม่ และกำหนดวิสัยชัดเจนทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า เราจะเดินประเทศไทยไปอย่างไร ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน เศรษฐกิจ สังคมต่างๆ วัฒนธรรมต่างๆ การท่องเที่ยว เหล่านี้จะต้องปรับให้ได้ เพื่อรองรับกับคนที่จะมากขึ้น และการเปิดประเทศที่จะมีมาในเวลาอันใกล้นี้
       
       ในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานนั้นของทุกส่วน เราก็ต้องปรับปรุงในระบบต่างๆ เหล่านี้ ให้เกิดความโปร่งใส อันนี้เราจะนำไปแก้ในระยะที่ 2 มีเรื่องที่ต้องแก้มากมาย เรื่องกฎหมายเร่งด่วน วันนี้เราได้แก้โดยการให้เชิญผู้แทน 20 กระทรวงมา เพื่อประชุมและก็พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเร่งด่วนที่ค้างอยู่วันนี้ผมเรียนให้ทราบเลยนะครับว่า ในกระบวนการที่ทำอยู่ปัจจุบันนั้นมีกว่า 400 เรื่อง เช่น กฎหมายฟอกเงิน เรื่องอนุญาตการนำเงินเข้า-ออกประเทศ การพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ปี 2546 ซึ่งเสนอโดย ป.ป.ช.เรายังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ ถ้าเราทำได้จะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามกฎหมายสากลนะครับ
       
       ในเรื่องของการพิจารณาทบทวนการมีกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำจังหวัด วันนี้ต้องมีการหารือกันว่าจะเดินกันไปอย่างไรต่อไป ผมก็เกรงว่าหลายๆ อย่างมักจะไปอยู่ภายใต้การปกครองของนักการเมืองท้องถิ่น แล้วเพิ่มภาระต่างๆ ด้านงบประมาณ ไม่ใช่เฉพาะ ป.ป.ช.อย่างเดียว วันนี้เราจะเพิ่มขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจนขึ้น ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และมีในทุกพื้นที่ อันนี้ต้องแก้ไขในระยะที่ 2 นะครับ ในส่วนของการจับกุมอาวุธสงครามอันนี้มันเป็นอันตราย ผมเรียนมาทุกครั้งนะครับ วันนี้ก็มียอดมากกว่า 2 พันกระบอก ที่น่ากลัวก็คือ ปืนสงคราม ปืนกล เครื่องยิงลูกระเบิด อาวุธต่อสู้รถถัง ลูกกระสุน ระเบิดขว้าง และเครื่องกระสุนจำนวนมาก วันนี้ก็มีการจับกุมทุกสัปดาห์ และต่อไปจะสรุปในรอบเดือน ท่านจะได้เห็นว่ามันมีมากแค่ไหนอย่างไร และอันตรายแค่ไหน ท่านจะได้เข้าใจว่า วันนี้เราได้ทำอะไรกันอยู่ ถ้าเราไม่ทำมันจะเกิด อาวุธเหล่านี้จะมาฆ่าฟันพ่อแม่พี่น้องพวกเรากันเองนะครับ
       
       เพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการพนัน มันเป็นอันตรายต่อผู้ปกครอง พ่อแม่ ครอบครัว มีผลของการจับกุมกวาดล้างทั้งบ่อนการพนัน ตู้ม้า สิ่งผิดกฎหมายมากมาย วันนี้ได้สั่งการแล้วนะครับ สิ่งใดก็ตามที่มันหลุดจากการดำเนินการทางคดีแล้ว จะต้องนำไปทำลาย เหมือนกับยาเสพติดเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นพวกตู้สล็อต ตู้ม้า วันนี้ก็มีเป็นพันตู้นะครับ และอุปกรณ์ในการเล่นพนันเป็นจำนวนมาก ต้องขอร้องกันนะครับ ลดปัญหาสังคมเถอะ ลดการเล่นการพนันลักษณะนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด ไม่อย่างนั้นเด็กของเราจะไม่มีอนาคตนะครับ เหมือนกับปัญหายาเสพติดเหมือนกัน รุนแรงพอๆ กัน ในเรื่องของการจัดการกับปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ วันนี้เรากำหนดเป็น 3 ระยะด้วยกัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามรูปแบบของ คสช. วันนี้ได้มีการเริ่มจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ให้รวดเร็วถูกกฎหมาย ลดขั้นตอน และประหยัด จากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ การขออนุญาตทำงาน ซึ่งมีแผนงานรายละเอียดดังนี้นะครับ
       
       ได้จัดตั้งศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชา กลับเข้าทำงานใน 4 พื้นที่ด้วยกัน มีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการออกใบอนุญาตชั่วคราว เพื่อให้นายจ้างนั้นสามารถนำแรงงานกัมพูชาไปจดทะเบียนขออนุญาตทำงาน ณ จังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการภายใน 60 วัน ได้มีการซักซ้อม และรายงานผลการปฏิบัติในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 และจะเปิดดำเนินการต่อไปในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
       
       ในส่วนที่ 2 คือการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ที่เรียกว่า One Stop Service นั้น วันนี้เราได้มีการเตรียมการเพื่อจะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบเข้ามาทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานชาวกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตกลับเข้ามาทำงานใหม่ วันนี้ใช้พื้นที่ จ.สมุทรสาคร เป็นจังหวัดนำร่อง และพร้อมเปิดดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อจะนำเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ และขออนุญาตทำงาน
       
       การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานเบ็ดเสร็จนั้น สำหรับป้องกันการลักลอบเข้ามาทำงาน โดยเฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมการประมง ใน 22 จังหวัดที่มีอาณาเขตพื้นที่ติดชายทะเล เราก็จะพร้อมเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป จังหวัดอื่นๆ ที่ยังเหลืออยู่นั้น เราจะเริ่มดำเนินการทุกอย่างให้ได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 รูปแบบก็คือจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ใช้แนวทาง จ.สมุทรสาคร เป็นแนวปฏิบัติ วันนี้ก็ขอแจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์กับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดต่างๆ เตรียมการ ให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้วนี้
       
       ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น คสช.ได้จัดคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อจะดูว่าสภาพความเป็นอยู่ของเขาเหล่านั้นมีมาตรฐานอย่างไร มีสวัสดิการอย่างไร ให้เป็นสากล วันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ
       
       แรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศ วันนี้ก็เริ่มทยอยกลับเข้ามาแล้ว กลับเข้ามาทำงานตามลำดับ ก็ได้ประสานไปกับกัมพูชาว่า ให้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์รับแรงงาน ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อลดขั้นตอน ทั้งนอกประเทศเรา ในประเทศเรา ให้ได้ ลดค่าใช้จ่าย และดูแลความเป็นอยู่ให้ดีที่สุด ให้มีการพบกันระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างโดยตรง เพื่อตัดอิทธิพลจากกลุ่มมาเฟีย หรือพวกเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ
       ในด้านเศรษฐกิจ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในปีการผลิต 2557-2558 คสช.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปพิจารณาจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจะเชื่อมต่อการทำงานของทุกหน่วยงาน ให้มีการบูรณาการ มีการติดตามกำกับดูแล ทุกมาตรการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
       
       ศูนย์ต่างๆ เหล่านั้นก็จะให้กระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ถ้าเป็นไปได้ก็ทุกอำเภอ เกษตรกรจะได้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และสามารถจะเสนอแนะข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับเราในการที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
       
       วันนี้ได้มีการสั่งให้ทบทวนมาตรการการประกันภัยนาข้าว เรามีการดำเนินการมาทุกๆ ปี วันนี้ก็จะปรับปรุงให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์กับชาวนาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1.5 ล้านไร่ ก็ประสบปัญหาภัยพิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เราก็คงจะต้องหามาตรการในการช่วยเหลือ โดยการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสม ดูแลระบบชลประทาน ระบบป้องกันอุทกภัย จัดทำโซนนิ่งให้การเพาะปลูกในพื้นที่เหล่านั้นมีความเหมาะสม พื้นที่ใดที่น้ำท่วม น้ำแล้ง เป็นประจำซ้ำซาก ให้ชาวนาต้องลำบากในการปลูกข้าวต่อไป ก็ต้องหาพืชชนิดที่จะสามารถทนแล้งได้ หรือต้องการน้ำน้อยได้ แต่มีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาของข้าว ก็เป็นเรื่องของการ คล้ายๆ จะไปสู่การโซนนิ่งในอนาคตเหมือนกัน เพราะวันนี้เราต้องดูคนเหล่านี้ก่อน เช่น พื้นที่อยู่นอกการชลประทาน นอกเขตชลประทาน ที่มีเป็นจำนวนมาก ถ้าปลูกข้าวทั้งหมด เท่าไรน้ำก็ไม่พอ เท่าไรก็ส่งน้ำไม่ถึง จะทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้ทำอย่างอื่นได้ แต่เขาต้องมีความพึงพอใจด้วย เพราะว่าคนไทยทราบดีไม่ชอบถูกบังคับอยู่แล้ว แต่เขาลำบากมาตลอด ก็คงต้องแก้ไขกัน
       
       เรื่องการระบายข้าววันนี้ ก็ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ได้ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนว่า คสช.ไม่ได้มีนโยบายในเรื่องของการให้ระงับข้อตกลงที่ได้ทำไว้แล้วกับผู้ประกอบการต่างๆ ในเรื่องของการระบายข้าว ก็ทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง ท่านสามารถดำเนินการตามสัญญาเดิมต่อไปได้ เฉพาะในส่วนที่ไม่มีปัญหาเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันของ ป.ป.ช. เข้าใจ ไม่อย่างนั้นการค้าขายมันก็มีปัญหา ไม่ต่อเนื่อง และขอความกรุณาว่า อย่าไปอ้างว่า คสช.สั่งไม่ให้ขายข้าว ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ตรงไหนที่ทำสัญญาแล้ว ก็ต้องดำเนินการไป ให้โปร่งใสก็แล้วกัน
       
       คสช.เห็นชอบให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กู้เงินจาก ธ.ก.ส.ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อนำมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูกาลผลิตปี 2556-2557 อัตราตันละ 160 บาท จะจ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อยทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลทราย รวมผลผลิตอ้อยทั้งสิ้น 103.7 ล้านตัน จะเป็นเงินมูลค่าประมาณ 16,592 ล้านบาท ได้ให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปควบคุมตรวจสอบกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ให้ถึงมือชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้โครงการปรับการขึ้นราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ
       
       นอกจากนี้ให้มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย ได้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอ้อย และน้ำตาลทรายทั้งระบบในระยะยาวเพื่อเสนอให้ คสช.พิจารณาต่อไป
       
       ในการการอนุมัติงานให้กับกรมประมง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ปัญหากุ้ง ที่วันนี้เป็นปัญหากบผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมาก วันนี้เราก็ได้อนุมติเงินจากงบกลางเป็นจำนวนหนึ่ง รู้สึกจะตัวเลข 90 กว่าล้าน จากวงเงินที่ขอมา 200 กว่าล้าน เป็นระยะแรกกจะให้งบกลาง สมมติให้ไป เพราะว่ามีระยะเวลาในการดำเนินการเพียงช่วง 3 เดือน ก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณปี 57 ในส่วนของยังที่ขาดอยู่ก็จะไปปรับแก้ในงบประมาณของกระทรวงเองในช่วงปี 2558 แล้วต้องทำให้ต่อ ให้มันครบถ้วนต่อไป วันนี้ต้องปรับปรุงทั้งเทคโนโลยี วิธีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการเลี้ยง ทั้งเพื่อจะให้มีการผลิตส่งออกคือ ต้องเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับกุ้งขาว กุ้งขาววันนี้มีราคาสูง เรายังไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้เลย วันนี้เราจะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาหลายร้อยคู่ก่อน ประมงของเรามีความสามารถสูงอยู่แล้วในการดำเนินการเหล่านี้
       
       ในส่วนของความเห็นชอบหลักเกณฑ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะพีทีเอส ผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณไว้กับการดำเนินการโครงการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,600 ล้านบาท และให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 และปีต่อๆไป ทั้งนี้ ก็มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการเล็กและวิสาหกิจชุมชน ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำเป็นต่อการประกอบการ
       
       ในด้านงานสังคมและสิ่งแวดล้อม คสช.ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้อง ที่ได้รับความเดือนร้อนมีปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข ให้เดินทางไปยังษศูนย์ราชการที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆ แล้วได้สั่งการให้ทุกกระทรวง และหน่วยราชการได้จัดช่องทางพิเศษ เพื่อรับฟังรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ จากพี่น้องประชาชนทุกคน แล้ว คสช.จะคอยติดตามรับฟังปัญหาต่างๆเหล่านั้น เพื่อนำไปแก้ไขบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนให้ได้บรรลุผลโดยเร็ว นอกจากนั้นได้สั่งการในที่ประชุมให้กระทรวง และส่วนงานต่างๆ ไปสำรวจความเดือดร้อน ความต้องการ เช่น จากข้าราชการ จากพลเรือน จากนิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ ภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้ประกอบการค้าต่างๆ ที่มีปัญหา และต้องการให้ คสช.ได้เข้าไปแก้ไขช่วยเหลือเร่งด่วน โดยทั้งนี้เราจะแก้ไขให้โดยไม่มีข้อขัดกับระเบียบ และกฎหมาย ตลอดจนในเรื่องของการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ และเราจะต้องดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน ในระยะเวลาต่อไป
       
       ในเรื่องของการปฏิรูปที่ทุกคนมีความห่วงใยว่า จะเดินไปได้อย่างไร วันนี้เราอยู่ระยะที่ 1 นะครับ ในส่วนของปัจจุบันนั้น เราได้เน้นให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้เชิญทั้งผู้ขัดแย้ง ผู้นำทางการเมือง ภาควิชาการ ผู้นำชุมชนเข้ามาหารือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อจะนำไปสู่ระยะที่ 2 ในสภาปฏิรูปให้มีข้อมูลที่เพียงพอ ในส่วนภาคประชาสังคมก็จะเชิญมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
       
       สำหรับความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ปัจจุบันนั้นเริ่มเข้าหน้าฝน วันนี้ได้มอบหมายให้ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำ เพื่อให้มีความพร้อมก่อนถึงฤดูฝน สั่งการให้กองทัพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อมีเหตุการณ์จะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันที วันนี้ผมเห็นคูคลองต่างๆ มีอะไร ผักตบชวา ดอกแหนเป็นจำนวนมาก ซึ่งกีดขวางการระบายน้ำ และไม่สวยงามด้วย สกปรก ต้องเร่งดำเนินการ สั่งการไปแล้วต้องเรียบร้อยภายใน 3 เดือนนะครับ
       
       ในด้านอื่นๆ มีหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน ไฟฟ้า ประปา ภาษี ระบบขนส่งมวลชน สาธารณูปโภคต่างๆ เราได้ใช้มาตรการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราวไปก่อน อันนี้ก็คงจะต้องเผื่อแผ่ซึ่งและกันด้วย คนไทยทุกศาสนาอยู่ได้ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงพระราชทานไว้แล้ว ว่าทุกศาสนาในโลกสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ขอขอบพระคุณอีกครั้ง และก็ขอให้เข้าใจ เรื่องการทำงานของเราในขณะนี้ ขอขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ