นาวาเอก อธิปศักดิ์ โสภิตานนท์

  • นาวาเอก อธิปศักดิ์ โสภิตานนท์

  • รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ๑

  • สมรส
  • -
  • -