นาวาเอก หัตถกรนันท์ ศิรธนพรพัชร์

 • นาวาเอก หัตถกรนันท์ ศิรธนพรพัชร์

 • รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ๒

 • ๑๑ มี.ค.๑๑
 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนวัดอินทาราม
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๖
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๓
                      หลักสูตร นายทหารใหม่
                      หลักสูตร AVIATION TECHNICAL ENGLISH ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนประเทศไทย
                      หลักสูตร COMMERCIAL HELICOPTER PILOT รุ่นที่ ๒๕ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนประเทศไทย
                      หลักสูตร นักบินพาณิชย์ตรี (เฮลิคอปเตอร์) รุ่นที่ ๒๕ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนประเทศไทย
                      หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
                      หลักสูตร พรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๖
                      หลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตรนักบิน ฮ.S-70B สหรัฐอเมริกา
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๐
                      หลักสูตร DEFENCE STUDIES Australian Defence Force Academy (ออสเตรเลีย)
                      วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๔
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กร.
                      นบ.มบ.๔ ฝูง.๑๐๔ กองบิน ๑ กบร.กร.
                      นบ.มบ.๔ ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      นบ.มบ.๑ ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร.
                      ธง.ผบ.กบร.กร.
                      รรก.นบ.มบ.๑ ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร.
                      ผบ.มบ.๓ ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร.
                      รอง ผบ.ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      หน.ยุทธการ บก.กองบิน ๒ กบร.กร.
                      ผบ.ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร.กร.
                      หน.แนะนำการบิน กฐบ.สนบ.กบร.กร.
                      หน.วิทยาการ กวน.กบร.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      อจ.กวยศ.ฝวก.สรส.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๑ กทบ.กร.
                      รรก.ฝสธ.ประจำ ผช.เสธ.ทร.ฝกพ.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๑ กทบ.กร.
                      รรก.ฝสธ.ประจำ รอง เสธ.ทร.
                      รอง ผบ.มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      รรก.ฝสธ.ประจำ ผบ.กร.
                      ฝสธ.ประจำ ปธ.คปษ.ทร.
                      นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.(เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ)
                      ประจำ ขว.ทร.(ผชท.ทร.)
                      ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา
                      รอง ผชท.ทหาร ไทย/จาการ์ตา
                      ประจำ ขว.ทร.
                      ผอ.กตท.สนผ.ขว.ทร.