นาวาเอก พิบูลย์ พีรชัยเดโช

  • นาวาเอก พิบูลย์ พีรชัยเดโช

  • รองผู้อำนวยการสำนักการข่าว ๒

  • สมรส
  • -
  • -