พลเรือตรี ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์

 • พลเรือตรี ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์

 • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนสัตหีบ
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๘
                      หลักสูตร นายทหารใหม่ พรรคนาวิน
                      หลักสูตร นายทหารสื่อสารรุ่นที่ ๑
                      หลักสูตร นายทหารควบคุม บ. ปราบ ด.
                      หลักสูตร พรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๐
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ ๕๔
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรืออินโดนีเซีย (COMMANDANT OF NAVAL COMMAND AND STAFF COLLEGE)
                      หลักสูตร การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)รุ่นที่ ๑๒
                      หลักสูตร National Military Security and Command สาธารณรัฐประชาชนจีน
                      หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๙
                      หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กพ.ทร.
                      รรก.ครู มว.ปราบเรือดำน้ำ แผนกการปราบเรือดำน้ำและตอร์ปิโด กฝอ.กฝร.
                      นปร.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      นวต.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ตป.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ครู มว.ปราบเรือดำน้ำ แผนกการปราบเรือดำน้ำและตอร์ปิโด กฝอ.กฝร.
                      ประจำ กร.
                      รรก.ตร.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ตร.ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ผบ.เรือ ต.๑๑ หมู่เรือที่ ๖ กตอ.กร.
                      ผบ.เรือ ต.๙๖ หมู่เรือที่ ๓ กตอ.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ธง.ผบ.สรส.
                      ผบ.ร.ล. สงขลา มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      นยก.ยก.บก.กภ.๓ กร.     น.ท.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      อจ.กวยศ.ฝวก.สรส.
                      รอง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.สรส.
                      รอง ผอ.กทป.จร.ทร.
                      รอง ผอ.กวกด.ฝศษ.รร.นร.
                      รรก.นกร.บก.รร.นร.
                      พ้นจากตำแหน่ง นกร.บก.รร.นร.
                      รอง เสธ.กยพ.กร.
                      ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.สรส.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ผบ.มว.เรือที่ ๒ กตอ.กร.
                      ประจำ ฐท.สส.
                      ผอ.กวสท.ฝวก.สรส.
                      ผอ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.
                      ประจำ ขว.ทร.
                      ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา
                      รอง ผชท.ทหาร ไทย/จาการ์ตา
                      ประจำ ขว.ทร.
                      รอง จก.จร.ทร.
                      ผอ.สนผ.ขว.ทร.