นาวาเอก สุวัฒน์ สุวัฒนะ

 • นาวาเอก สุวัฒน์ สุวัฒนะ

 • ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการข่าว

 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนมหาวชิราวุธ   
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๘
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๕
                      หลักสูตร นายทหารใหม่
                      หลักสูตร นายทหารประจำเรือ
                      ยกพลขึ้นบกนายทหารสัญญาบัตร
                      ผู้บังคับหมวดต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
                      ผู้บังคับกองร้อยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
                      นายทหารสื่อสาร รุ่นที่ ๓๒
                      ชั้นนายร้อย ป. รุ่นที่ ๔๗ รร.ทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
                      ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
                      พรรคนาวิน รุ่นที่ ๔๐
                      การป้องกันและดับเพลิง (สัญญาบัตร)
                      ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                      เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๓
                      วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๙
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กร.
                      ตห.แผนกเดินเรือ ร.ล. ลันตา มว.เรือที่ ๒ กยพ.กร.
                      ผบ.ร้อย.บก.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
                      ตร.ร.ล. พงัน มว.เรือที่ ๒ กยพ.กร.
                      ตร.ร.ล. อ่างทอง มว.เรือที่ ๒ กยพ.กร.
                      ผบ.ร.ล. นาคา มว.เรือที่ ๑ กยพ.กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ประจำแผนกรักษาความปลอดภัย กรภ.ขว.ทร.
                      ประจำแผนกปฏิบัติการ กปข.ขว.ทร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      นกพ.บก.กภ.๒ กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ผบ.พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
                      ผบ.พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.
                      รรก.หน.ฝยก.สอ.รฝ.
                      พ้นจากตำแหน่ง รรก.หน.ฝยก.สอ.รฝ.
                      เสธ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
                      ผช.ผอ.ศสร.สอ.รฝ.
                      รอง ผบ.รร.สอ.รฝ.ศฝ.สอ.รฝ.
                      รอง ผอ.กรภ.สกข.ขว.ทร.
                      ผอ.กกล.กบ.ทร.
                      ประจำ กร.
                      ผอ,กรภ.ขว.ทร.