นาวาเอก บุญโฮม บำรุงภักดี

 • นาวาเอก บุญโฮม บำรุงภักดี

 • ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

 • สมรส
 • -
 • -
 • การศึกษา
                      โรงเรียนปทุมคงคา
                      โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๖
                      โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๓
                      หลักสูตร นายทหารใหม่
                      หลักสูตร นายทหารประจำเรือ
                      หลักสูตร นายทหารควบคุม บ. ปราบ ด.
                      หลักสูตร นายทหารสื่อสาร รุ่นที่ ๓๑
                      หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
                      หลักสูตร ยุทธวิธีการใช้ฮาร์พูนในการปฏิบัติการทางเรือ
                      หลักสูตร พรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๗
                      หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
                      หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๑
                      วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๘
          ประวัติการทำงาน
                      ประจำ กร.
                      นสส.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. สารสินธุ หมู่เรือที่ ๒ กปด.กร.
                      ประจำ กร.
                      นปด.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. เจ้าพระยา หมู่เรือที่ ๔ กปด.กร.
                      นปด.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
                      นายทหารการอาวุธนำวิถี แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ตป.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
                      นกว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
                      นยก.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
                      ผบ.ร.ล. ปราบปรปักษ์ มว.เรือที่ ๑ กตอ.กร.
                      ประจำแผนกนโยบายและแผน กนผ.ขว.ทร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      ประจำ กพ.ทร.
                      หน.ยุทธการ บก.กลน.กร.
                      หน.สื่อสาร บก.กลน.กร.
                      รรก.หน.ยุทธการ บก.กลน.กร.
                      หน.แผนผสม กนผ.ยก.ทร.
                      ประจำ กอวจ.ศยร.สรส.
                      ผบ.ศสรท.๒ ศสร.สอ.รฝ.
                      เสธ.ศฝ.สอ.รฝ.
                      รอง ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
                      รอง ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
                      ผบ.ปจปร.ฐท.กท.
                      ผอ.กนผ.สกร.กพร.ทร.
                      ประจำ กร.