รายนามผู้บังคับบัญชา

Img
ผู้ช่วยทูตทหารเรือ - น.อ.รังสรรค์ เตมียเวส (๒๕๓๒ – ๒๕๓๕)
- น.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง (๒๕๓๕ – ๒๕๔๐)
- น.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร (๒๕๔๐ – ๒๕๔๓)
- น.อ.ประสาน สุขเกษตร (๒๕๔๓ – ๒๕๔๖)
- น.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน (๒๕๔๖ – ๒๕๔๙)
- น.อ.ธานี ผุดผาด (๒๕๔๙ – ๒๕๕๒)
- น.อ.สิทธิพร มาศเกษม (๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)
- น.อ.อำนวย ทองรอด (๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)

รองผู้ช่วยทูตทหารเรือ - น.ท. นุชาชาติ หาสุณหะ (๒๕๕๔ – ปัจจุบัน)

รายนามข้าราชการ สน.ผชท.ทหารไทย/มาดริด