เกี่ยวกับ สน.ผชท.ทหารไทย/มาดริด

ที่ตั้ง สน.ผชท.ทหารไทย/มาดริด เลขที่ 29 ถนน Joaquin Costa 28002 กรุงมาดริด

รายนามข้าราชการ สน.ผชท.ทร.ไทย/มาดริด

ภารกิจ สน. ผชท.ทร. ไทย/มาดริด มีภารกิจที่สำคัญ ในด้านการดูแลกำลังพลของทั้งสามเหล่าทัพที่มาปฏิบัติราชการและศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรสเปน รวบรวมข่าวสารด้านความมั่นคงและการทหารภายในประ เทส สเปน รวมทั้งทำหน้าที่เป็น ที่ปรึกษาด้านการทหารให้กับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด อีกทั้งยังมีหน้าที่สร้างความ สัมพันธ ที่ดีในทางการทหารให้เกิดขึ้นระหว่างกองทัพไทย กับ กองทัพสเปนและกองทัพต่างชาติ

Img

หน้าที่ สน.ผชท.ทหารไทย/มาดริด เป็นผู้แทนกองทัพไทย เป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตไทย เกี่ยวกับกิจการของกองทัพไทย สังเกตการณ์ และ ประสานงานด้านกิจการกองทัพของประเทศที่ประจำอยู่ อีกทั้งยังมีหน้าที่ดูแล นักเรียน และอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการของกองทัพไทยในประเทศที่ประจำอยู่

หน้าที่ ผชท.ทร.ไทย/มาดริด เป็นผู้แทนกองทัพไทย เป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตไทย เกี่ยวกับกิจการทหารเรือ สังเกตการณ์ และ ประสานงานด้านกิจการทหารเรือ อีกทั้งยังมีหน้าที่ดูแลนักเรียน และอำนวยความสะดวก แก่ข้าราชการ ทหารเรือไทยในต่างประเทศ สน.ผชท.ทร.ไทย/มาดริด เป็นหน่วยงานขึ้นตรง ขว.ทร. ตามอัตราเฉพาะกิจ ทร. 1400 ตามคำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 134/2540 ลง 26 มิ.ย. 2540 เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพเรือ พ.ศ. 2501 มีอัตรากำลังพล 3 อัตรา ดังนี้
- ผชท.ทร. 1 อัตรา ยศ น.อ.พิเศษ ( นว.ก.เสธ )
- รอง ผชท.ทร. 1 อัตรา ยศ น.ท. ( นว.ก.เสธ )
- เสมียน 1 อัตรา ยศ พ.จ.อ. เหล่า สบ.

งานสำคัญของ สน.ฯ
1. ตรวจสอบข่าวสาร และรับข่าวสารจาก ขว.ทหาร ขว.เหล่าทัพ แล้วดำเนินการตามที่ได้รับสั่งการ
2. ดำเนินการในเรื่องงบประมาณ รายงานเรื่องต่างๆ ตามช่วงเวลาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
3. ติดต่อประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์ของ สนผ.กห.สเปน (DIGENPOL) กองทัพบก (CRI) กองทัพเรือ (REX) กองทัพอากาศ (SERIN) ในเรื่องที่กองทัพไทยร้องขอ รวมทั้งประสานงานการดูแลข้าราชการ นักเรียนทหารที่มาศึกษาที่ประเทศสเปน
4. ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในประเทศสเปน ภูมิภาคยุโรป และสถานการณ์โลกในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีผลกระทบต่อกองทัพไทย และประเทศไทย
5. เป็นที่ปรึกษา ฯพณฯ เอกอัครราชทูตด้านการทหาร และให้ความร่วมมือตามที่ได้รับการร้องขอ
6. ประชุมประจำเดือนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานไทยในต่างประเทศ เช่น บริษัทการบินไทยจำกัด สำนักงานพาณิชย์ เป็นต้น

การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการทูตฝ่ายทหาร พ.ศ. 2537
1. หาข่าวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและกองทัพไทย รวมทั้งข่าวการพัฒนากองทัพ เทคโนโลยีทางด้านการทหารของกองทัพสเปน แล้วรายงานให้ ขว.ทหาร/ ขว.เหล่าทัพ ทราบ
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพสเปน โดยผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ของ บก.ทหารสูงสุด ทบ. ทร. ทอ. สเปน รวมถึงเจ้าหน้าที่จาก กห.สเปน
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ ผชท.ทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำการในสเปน
4. ควบคุม กำกับ ดูแล นักเรียนนายร้อย นายเรือ นายเรืออากาศ ที่ศึกษาใน รร.นายร้อยสเปน รร.นายเรือสเปน รร.นายเรืออากาศสเปน ทั้งด้านการศึกษาและความประพฤติ
5. อำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการของกองทัพไทยที่มาราชการในสเปน
6. รายงานข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา ด้านการทหารแก่สถานเอกอัครราชทูต กรุงมาดริด ในลักษณะการบริหารแบบบูรณาการ
7. ดูแล ซ่อมบำรุงบ้านพัก และ สน.ผชท.ทร.ไทย/มาดริด พัสดุอุปกรณ์ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
8. ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อมีการเสด็จ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย